ZBIORNIKI WODNE

Słów kilka o probiotechnologii:

Mikroorganizmy są powszechnie wykorzystywane w ochronie środowiska przyrodniczego. Dominują w procesie oczyszczania wody, przetwarzania odpadów organicznych, w oczyszczalniach ścieków. Badania nad mikroorganizmami wyodrębnionymi ze środowiska naturalnego pokazały, że procesy przez nie prowadzone mają pozytywny wpływ na środowisko. To dało podstawy do stworzenia preparatów probiotycznych, stanowiących trzon biologicznej rekultywacji jezior. 

Biologiczna metoda rekultywacji jezior, którą proponujemy, jest odpowiedzią na problem podwyższonej trofii i zakwitów sinicowych w polskich akwenach. Rekultywacja opiera się na innowacyjnych kompozycjach pożytecznych mikroorganizmów i naturalnych nośnikach. Kompozycje te złożone są z kilkunastu szczepów mikroorganizmów, głównie fakultatywnych beztlenowców, wzajemnie wspierających się w działaniu. Mikroorganizmy składające się na kompozycję nie są modyfikowane genetycznie, wspomagają zdrowy ekosystem, inicjują, stymulują i prowadzą naturalne procesy oczyszczania zbiorników wodnych, wypierają niepożądaną mikroflorę. Hamują niekorzystne procesy gnilne i gazotwórcze a w to miejsce przeprowadzają proces pożytecznej fermentacji. Dzieje się tak za przyczyną efektu konkurencyjnego wypierania, które bazuje na zjawisku quorum sensing. Zjawisko to polega na porozumiewaniu się bakterii za pomocą induktorów chemicznych. Bakterie liczą się, namnażają, kiedy osiągają większość, zaczynają działać na korzyść ekosystemu, zapoczątkowany zostaje proces samooczyszczania zbiornika wodnego.

Na konsorcjum mikroorganizmów składają się:

 • Bakterie kwasu mlekowego w obecności materii organicznej prowadzą procesy beztlenowe i nie wytwarzają przy tym amoniaku ani siarkowodoru. W obecności bakterii patogennych jako pierwsze uruchamiają mechanizm quorum sensing i izolują szkodliwe drobnoustroje.
 • Drożdże odgrywają istotną rolę w oczyszczaniu wód, jeśli istnieje konieczność zapoczątkowania rozkładu mas osadowych stanowią pożywkę dla innych mikroorganizmów.
 • PNSB purpurowe bakterie niesiarkowe, są bakteriami fakultatywnymi, odpowiadają im każde warunki- tlen, brak tlenu, światło lub brak światła. Są ważną częścią konsorcjum ponieważ mają zdolność wykorzystania wielu substratów jako źródło węgla oraz zdolność do przeprowadzenia reakcji nitryfikacji.

Efektem rekultywacji jest:

 • systematyczna redukcja osadów organicznych przez ich mineralizację,
 • zahamowanie emisji szkodliwych gazów ( np. siarkowodoru, metanu),
 • poprawa warunków tlenowych, 
 • zwiększenie przezroczystości wody,
 • obniżenie stężenia związków biogennych, odpowiedzialnych w głównej mierze za podwyższoną trofię jezior i stawów,
 • ograniczenie zakwitów  sinic i glonów nitkowatych,
 • eliminacja organizmów charakterystyczne dla zbiorników zdegradowanych, w tym bakterii grupy coli,
 • likwidacja „przyduch” letnich i zimowych poprzez poprawę warunków tlenowych w całym przekroju zbiornika,
 • wzrost bioróżnorodności fauny i flory ekosystemu wodnego,
 • poprawa dobrostanu ryb poprzez regenerację fauny i flory bentosowej, stanowiącej podstawę diety ryb.

 

Reasumując:

 • Probiotechnologia jest działaniem całkowicie bezinwazyjnym,
 • Nie ingeruje w środowisko w sposób mechaniczny lub chemiczny,
 • Jest działaniem w pełni naturalnym, opartym o procesy biologiczne zachodzące w każdym zdrowym ekosystemie.

Rewitalizacja akwenów z wykorzystaniem probiotechnologii nie powoduje żadnych uciążliwości dla użytkowników akwenu, jako że nie wymaga:

 • instalacji żadnych urządzeń mechanicznych na brzegu akwenu czy na lustrze wody,
 • użycia ciężkiego sprzętu,
 • wyłączeń części czy całości akwenu bądź terenów przyległych.   

Każdy zbiornik stanowi indywidualny przypadek, stąd na podstawie wstępnych badań monitoringowych wyznaczony zostaje plan i zakres rekultywacji. Podstawowe zabiegi rekultywacyjne polegają na aplikacji preparatów stałych w osady denne i aplikacji preparatów płynnych w toń wodną zbiornika. Dodatkowo stosuje się bariery ze słomy jęczmiennej o właściwościach algistatycznych oraz inaktywacje fosforu. 

Script logo