KOMPENDIUM WIEDZY

  • ZJAWISKO EUTROFIZACJI

    Eutrofizacja jezior to najczęstsze antropogeniczne zakłócenia funkcjonowania ekosystemów wodnych. Proces ten objawia się zwiększeniem żyzności (trofii) akwenu w wyniku nadmiernego dopływu związków biogennych, głównie azotu i fosforu.

  • ZAKWITY SINICOWE

    Sinice (Cyanobacteria) to grupa organizmów wodnych, wchodząca w skład fitoplanktonu, reprezentowana przez ponad 2500 gatunków. Powszechnie występują na całym świecie, w zbiornikach słodko- słonowodnych, w rzekach,  a nawet gorących źródłach.

Script logo